תנאים משפטיים

ברוכים הבאים לאתר של חברת GLawBAL Enhancing Performance ("החברה") ("האתר"), הצפייה ו/או השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן.
תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לכל המינים גם ללשון נקבה.

כללי

 • החברה רשאית לקבוע את מבנה האתר, עיצובו ואת התכנים והשירותים הכלולים בו, לשנות ו/או לבטל אותם מעת לעת וללא הודעה מוקדמת. החברה רשאית לחסום ו/או להגביל את הצפייה ו/או השימוש באתר ו/או בכל חלק מהשירותים ו/או התכנים הכלולים בו ולהתנות את הצפייה ו/או השימוש בהם ללקוחות החברה בלבד ו/או למנויים ו/או בכל תנאי אחר כפי שתמצא החברה לנכון מעת לעת, לרבות בתשלום כספי.
 • החברה אינה מתחייבת כי השימוש באתר יהיה תקין ורציף בכל עת והחברה רשאית למנוע גישה להוריד את האתר ו/או כל חלק ממנו לתקופות בלתי קצובות בכל עת.
 • במסגרת הגלישה באתר, יוצגו בפנייך תכנים רבים ומגוונים. מקורם של תכנים אלו עשוי להיות בחברה ו/או באחרים. החברה אינה מתחייבת כי התכנים באתר יהיו עדכניים ו/או מדויקים ו/או כי לא יכילו טעויות. התכנים מוצגים בפנייך AS IS ועל כן, כל פעולה שתבצע בהסתמך על התכנים באתר תעשה על אחריותך בלבד ובחברה לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם לך כתוצאה מהסתמכות על התכנים באתר.
 • החברה לא תישא בכל אחריות לכל מידע יעוץ או עצה בין בעל פה ובין בכתב אשר יתקבלו אצלך כפועל יוצא מהצפייה בתכני האתר. מידע כאמור אינו תחליף לשימוש באנשי מקצוע וקבלת יעוץ מוסמך והשימוש בו הינו על אחריותך בלבד.
 • ככל שהתכנים באתר כוללים תיאור של מוצרים ו/או שירותים אותם מספקת החברה, הרי שתיאורים אלו אינם מהווים הצעהת לרכישה ואין לראות בהם יותר מאשר פרסום ועל כן החברה אינה מתחייבת לקבל כל הצעת/הודעת רכישה שתתקבל ממך בקשר עם תיאור המוצרים ו/או השירותים שיופיעו באתר.
 • ככל שיופיעו באתר פרסומים ו/או הצעות של צדדים שלישיים, החברה אינה אחראית לפרסומים ו/או להצעות אלו והאחריות הבלעדית בגין הצעות ו/או פרסומים אלו, חלה על המפרסמים והמציעים עצמם והחברה לא תישא בכל אחריות בגין פרסום מטעה, בלתי מדויק ו/או מזיק בכל צורה אחרת.
  חלק מהתכנים באתר עשוי להיות בוטה, גס, סטירי ו/או מתריס ו/או מבקר. תכנים אלו אינם מתכוונים לפגוע ו/או להשפיל ו/או להלבין פניו של אדם כלשהו ועל כן אין ליחס להם חשיבות ו/או משמעות מעבר לכוונה סאטירית ו/או הומוריסטית ו/או ציון עובדות.
 • ככל שיופיעו באתר קישורים לאתרי אינטרנט שאינם של החברה, החברה אינה אחראית לתקינותם/ביצועיהם של אותם אתרים ו/או לתוכן הנמצא בהם ו/או לאיכות וטיב השירותים או המוצרים המסופקים בהם ו/או באמצעותם. המעבר לאתרים אלו באמצעות הקישורים מהאתר נעשית על אחריותך בלבד ואתה לא תבוא לחברה בטענה כלשהי בקשר לנזקים שנגרמו לך על ידי ו/או באותם אתרים ו/או בשל הגלישה לאותם אתרים.
 • חל עלייך איסור מוחלט לבצע באתר, ו/או בשירותים ו/או בתכנים, או בכל חלק מהם, אחד או יותר מן השימושים הבאים: 
  • להעתיק, לשכפל, להעביר לאחר, להדפיס, לשבט, לשדר, לפרסם, להציג או לשנות את התוכן הכלול באתר ו/או את הקוד שלו ו/או כל סימן מסחר רשום או בלתי רשום של החברה ו/או של כל צד שלישי ו/או להפר בכל צורה אחרת את זכויות הקניין הרוחני של החברה ו/או של כל צד שלישי שקניינם הרוחני מוצג ו/או מופיע באתר ו/או בכל חלק ממנו;
  • לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר, בתכנים ובשירותים הכלולים בו;
  • ליצור קישור לאתר מאתר אינטרנט כלשהו בכלל ולעמודים פנימיים שלו בפרט, ללא הסכמתה מראש ובכתב מעת החברה.
  • להציג את האתר ו/או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אינטרנט אחר (framing).
  • להשתמש בתכנים כלשהם מהאתר, לרבות שם האתר ו/או כתובת האינטרנט שלו ו/או שמות של שירותים הכלולים בו, במסגרת ה- meta tags ו/או meta description של כל אתר אינטרנט אחר.
  • להשתמש באתר או בכל חלק ממנו למטרות בלתי חוקיות ו/או לצורך הפרת דין כלשהו לרבות להשתמש באתר ו/או בכל חלק ממנו, להצגת ו/או הטענת ו/או העברת תוכן פוגע, משפיל, מבזה, מסיט, גזעני, פורנוגרפי או בלתי חוקי בכל צורה אחרת.
  • להשתמש באתר ו/או בכל חלק ממנו לצורך פריצה למערכות מחשב כלשהן, לרבות אלו של האתר עצמו, לסרוק פורטים, להפיץ וירוסיי מחשב ו/או כל תוכנה מזיקה אחרת ו/או להפיץ מכתבי שרשרת ו/או פירמידה ו/או כל שימוש אחר שמטרתו להעמיס על מערכות המחשב של האתר ו/או למנוע את השימוש באתר ו/או בכל אתר אינטרנט אחר.
 • בכל מקרה בו תפר את הוראות תקנון זה ו/או תנאי השימוש בשירותים השונים ו/או תבצע אחת או יותר מן הפעולות האסורות לעיל, שומרת לעצמה החברה את הזכות להעביר לרשויות החוק או כל גורם הפועל על פי דין, כל מידע שנמצא אצלה אודות השימוש שלך באתר בכלל ובאופנים אסורים כאמור לעיל בפרט וכן למנוע ממך את השימוש ו/או הצפייה באתר והכל מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה על פי כל דין ולא תהיה לך כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד החברה בגין ביצוע מי מהפעולות דלעיל.

קניין רוחני 

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ו/או בתכנים הכלולים בו ו/או בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו - הינן של החברה בלבד. 

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.

שמה של החברה, שם המתחם (Domain Name) של האתר וסימני המסחר של החברה הינם קניינה המלא של החברה בלבד ואין לעשות בהם כל שימוש ללא הסכמתה מראש וכתב של החברה.

החידושים האמצאתים של התכנים המתפרסמים באתר הוגשו לרישום כפטנט ולפיכך עליך לדעת כי חלים עליהם כל ההגנות מכוח הדין והסעדים והסנקציות הנלווים אליהם במקרה של הפרה ו/או שימוש כלשהו. 

דין וסמכות שיפוט
 
הדין החל על הסכם זה ועל השימוש בשירותים הנו הדין הישראלי בלבד והכל בין שהשימוש בשירותים נעשה בישראל ובין שמחוצה לה. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם הסכם זה ו/או בקשר עם השירותים מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.

החברה רשאית לשנות מעת לעת את התנאים המפורטים לעיל וכל שינוי כאמור, יתווסף ויחול על המשתמשים ו/או הצופים באתר. 

חדשות